jobsDB.com
2019年薪酬調查報告
加咗﹗真係加咗﹗到底加幾多?Click入下面六大範疇逐項話你知﹗
2019年人工加幅有幾多?唔同工種嘅打工仔嘅人工加幅係點?
邊個工種最多人有得加人工?
今年有幾多人收到花紅?花紅平均攞到幾多?
邊個工種最多打工仔有雙糧出?
轉工轉得多,人工一定加得多?
多唔多人選擇裸辭?點解要咁做?
重點推介:你個職位嘅市價係幾多?成為會員或更新你嘅profile,即知結果!

2019年人工加幅有幾多?唔同工種嘅薪酬加幅係點?

截至2019年3月1日,全職打工仔平均人工加幅為5.1%。人工加得最多嘅頭3位工種係:

+9%
公關 / 企業事務
+8.6%
數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷
+8.3%
保險
其他工種嘅加薪情況係
工種
平均薪酬調整
綜合管理
+7.8%
法律服務 / 法規
+7.3%
市場推廣 / 品牌
+7.3%
傳媒 / 廣告
+7.3%
飲食 / 餐飲
+7%
分析 / 策略
+6.5%
設計
+6.4%
資訊科技
+6.4%
銀行及金融
+5.5%
公共 / 社會服務
+5.5%
工程
+5.2%
會計
+5.0%
行政及人力資源
+4.9%
科學、實驗室及研發
+4.6%
運輸及物流
+4.6%
教育
+4.5%
物業管理 / 顧問
+4.5%
醫療服務
+4.4%
樓宇及建造
+4.2%
採購及買辦
+4.1%
製造
+3.2%
銷售及業務拓展
+3.2%
款客服務 / 旅遊
+2.9%
客戶服務
+2.6%

今年邊個工種最多人有人工加?

截至2019年3月1日計,從事呢3個工種嘅打工仔最多人獲得加薪:

+85%
公共 / 社會服務
+82%
市場推廣 / 品牌
+81%
物業管理 / 顧問
其他工種就有咁多人有得加人工
工種
百分比
分析 / 策略
79%
保險
79%
公關 / 企業事務
79%
綜合管理
76%
樓宇及建造
75%
行政及人力資源
74%
客戶服務
73%
醫療服務
73%
款客服務 / 旅遊
73%
飲食 / 餐飲
72%
科學、實驗室及研發
72%
數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷
71%
資訊科技
71%
會計
70%
銀行及金融
70%
傳媒 / 廣告
69%
法律服務 / 法規
68%
採購及買辦
68%
教育
66%
製造
65%
工程
64%
運輸及物流
63%
銷售及業務拓展
57%
設計
57%

今年有幾多人收到花紅?花紅平均攞到幾多?

今年有58%嘅打工仔收到花紅,平均有1.5個月,當中從事呢4個工種嘅打工仔份花紅最多:

2.2個月
款客服務 / 旅遊
2.1個月
銀行及金融
1.9個月
飲食 / 餐飲
1.9個月
綜合管理
其他工種嘅花紅有
工種
花紅(月計)
保險
1.8
公共 / 社會服務
1.8
公關 / 企業事務
1.7
樓宇及建造
1.6
法律服務 / 法規
1.6
會計
1.5
分析 / 策略
1.5
資訊科技
1.5
銷售及業務拓展
1.5
行政及人力資源
1.4
市場推廣 / 品牌
1.4
設計
1.3
醫療服務
1.3
運輸及物流
1.3
客戶服務
1.2
教育
1.2
工程
1.2
傳媒 / 廣告
1.2
採購及買辦
1.2
物業管理 / 顧問
1.2
數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷
1.0
製造
1.0
科學、實驗室及研發
1.0

邊個工種最多打工仔有雙糧出?

從事下列3個工種嘅打工仔有超過7成人有雙糧:

80%
採購及買辦
79%
製造
74%
運輸及物流
其他工種都有打工仔有出雙糧,不過比例就少啲
工種
有雙糧出嘅打工仔比例
會計
57%
法律服務 / 法規
55%
銷售及業務拓展
55%
市場推廣 / 品牌
52%
科學、實驗室及研發
52%
樓宇及建造
51%
綜合管理
50%
分析 / 策略
47%
客戶服務
47%
設計
46%
工程
45%
行政及人力資源
42%
資訊科技
40%
公關 / 企業事務
40%
款客服務 / 旅遊
37%
銀行及金融
36%
數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷
32%
物業管理 / 顧問
32%
飲食 / 餐飲
29%
傳媒 / 廣告
29%
保險
26%
醫療服務
26%
教育
18%
公共 / 社會服務
16%

轉工轉得多,人工一定加得多?

轉工次數
每年平均人工增長
1次
11%
2次
14%
3 – 4次
17%
5次或以上
14%

調查顯示,轉工可以令你人工加多啲,但都有樽頸位。喺483名於2009年或以後先返第一份全職工作嘅受訪者當中,冇轉過工、對僱主一心一意嘅受訪者每年平均獲6%薪酬加幅;而曾於2009年或以後轉過工嘅打工仔入面,佢哋嘅人工平均每年有11%或以上增長,不過如果轉5次工或以上嘅話,每年人工增長反而少過轉3 至4次嘅打工仔。所以,「魚唔過塘唔肥」呢句說話,真係有根據嘅。

多唔多人選擇裸辭?點解要咁做?

喺過去12個月入面,超過3分1嘅打工仔 (36%) 揀咗裸辭,主要因為:

54%
頂唔順上一份工
34%
有信心好快會搵到另一份
29%
想喺新舊工之間休息一下
分享
分享
Back to top Scroll to Top